Algemene voorwaarden Ruhi’z catering en kookworkshops

Artikel 1
1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.
1.2 De factuur wordt altijd verstuurd via mail, tenzij de klant expliciet een factuur op papier wil.
1.3 Eventuele klachten betreffende de factuur dienen schriftelijk en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending van de betrokken factuur te gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen.

Artikel 2
Elke vastgelegde opdracht voor catering of een kookworkshops betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden. De voorwaarden staan daarom ook duidelijk vermeld op de website.

Artikel 3
Indien de klant de opdracht niet tijdig annuleert of wijzigt, is het volledige bedrag van de offerte verschuldigd.
Dit geldt voor alles wat georganiseerd wordt door Ruhi’z.

Artikel 4
De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, een bericht naar de Ruhi’z facebookpagina, whatsapp, sms… geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 5
5.1 Workshop: Annuleert de klant minder dan 48u op voorhand, dan wordt alsnog de volledige bestelling/opdracht aangerekend.
5.2 Cateringevent: Bij annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd.
5.3 Producten: De bestelde producten worden verstuurd na betaling.

Artikel 6
Eventuele klachten over de producten of diensten dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de workshop of event.

Artikel 7
Bij annulatie door Ruhi’z wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/ overmacht.

Artikel 8
De aansprakelijkheid van Ruhi’z is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering “beroepsaansprakelijkheid”.

Artikel 9
9.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
9.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Ruhi’z.